Wat kan je huren en hoe ? 

Wij kunnen u ook helpen met de aanvraag voor vergunningen bij Stad Hasselt Info:

65 € per weekend. grote tent 8 op 4 meter  

35€ voor de kleine tent van 3 op 3 meter

Deze twee tenten samen huren voor een weekend kost dan 80 € 

(zaterdagochtend 9u tot zondagavond 19u)

U betaalt een borg van 100 €

Het opbouwen gebeurt door U met hulp van een van onze bestuursleden. let op u zorgt voor 4 andere mensen het opbouwen duurt +-60min per tent . Indien u niet beschikt over 4 personen komt er een extra prijs van 10€ per persoon bij die wij meebrengen

Voor mensen binnen de Banneuxwijk is dit gratis.

Voor mensen binnen grote ring Hasselt rekenen we 0,20 € per kilometer.

Voor mensen buiten grote ring Hasselt rekenen we 0.30 € per kilometer.

Indien de tent op verdere verplaatsing dan groot Hasselt verhuist vragen we 0,35 € per kilometer en wordt de borg 150 €.

.de Vzw ze komt ze opbouwen,  afbreken en  halen 

Let op u tekent een contract, hier in staan de prijzen van alle onderdelen, indien er schade is aan één van de onderdelen van de tent zal u ook dit dienen te betalen.

Hoe kan u deze bestellen  klik hier

 

Verder verhuren wij ook :

Verkeerkegels 2€ per stuk (max 10) per weekend

Kleine elektrische kookvuren 5€ per stuk (2st) per weekend

Rode matten 10 € per stuk per weekend

Gele Hesjes 2€ per weekend

Diepvries /frigo= 30€ per weekend

Spotten 4stuks = 10€per stuk per weekend

ledlampen 4 stuks = 10€ perstuk per weekend

Verleng kabels = 10meter = 10€ per weekend

Geldkisten 5€ per kist (max2) en we kunnen een kleine hoeveelheid wisselgeld ter beschikking stellen max 200€ bij teruggave daarvan betaalt U 210€ terug.

Ook hier geldt indien er beschadiging is aan de gehuurde materialen dat U het nieuw koopt.

In de kalender hieronder kan u zien wat er vrij is.

 

VERHUUR PAGINA

HUURREGLEMENT TENT    bijlage 1

 

  1. Verhuurder / huurder

1.1 Naam verhuurdersorganisatie:  Vzw Banneuxwijk & Wijksportraad Banneux

Contactpersoon:  Hermans Vital

Adres:  eksterlaan 32

Tel/gsm: 0497765581

E-mail: penningmeester@banneuxwijk.be
1.2 Naam huurdersorganisatie: …..........................................................................

Contactpersoon: …...............................................................................

Adres: …............................................................................................

Tel/gsm: …........................................................................................

E-mail: ….................................................................................................

BTW nummer:...............................................................................
 

  1. Prijs / borg

2.1 Voorafgaand betaalt de huurder aan de verhuurder de huurprijs van €100 met BORG  De volledige huurprijs wordt contant betaald bij ophaling door de huurder van de tent.
2.2 Er wordt een borg gevraagd van 65euro. Deze is in het huurbedrag verrekend

2.3 Voor de tent van 3 X 3 is de prijs 35 voor een weekend en de borg 60euro

2.3. De mensen van de VZW Banneuxwijk en Wijksportraad kunnen de tenten ook zelf huren voor feesten en betalen dan 30euro aan de verhuurdersorganisatie

3. Verhuur van klein materiaal

     3.1 de vzw Banneuxwijk stelt ook andere dingen te beschikking.U  kan deze vinden in  bijlage 3


4.Praktisch


   4.1 De huurder regelt dat de tent word opgehaald en terug gebracht bij de        verhuurder.
   4.2 De verhuurder bezorgt in bijlage 6 &7 & 8 de richtlijnen voor het opzetten en opruimen van de tent.
   4.3 De huurder is verantwoordelijk voor de opbouw en afbouw van de tenten, tenzij de verhuurder dit  anders vermeldt.

4.4. Indien er iets kapot is of ontbreekt zal de huurder deze vergoeden aan nieuwprijs zie bijlage 3

er kunnen ook allerlei klein materieel gehuurd worden  bijlage 2

5.Vergunningen


  5.1 De huurder is in orde met de vergunningen die nodig zijn voor het evenement:
evenementaanvraag (met daarin o.a. de vergunning voor milieu en brandveiligheid, subsidieaanvraag  buurtfeest), sabam – en billijke vergoedingen, verzekeringen en dergelijke.

6.Plichten van de huurder

6.1 De huurder moet eventuele opmerkingen over gebreken bij de goederen onmiddellijk en uiterlijk bij de  opbouw doorgeven aan de verhuurder. Daarna vallen de gebreken altijd ten laste van de huurder.

6.2 De huurder is verplicht de tent als een goede huisvader te verzorgen.

6.3 De huurder houdt zich aan het advies in bijlage omtrent brandveiligheid bij het opstellen van de tent.

6.4 Stickers, duimspijkers, nietjes en schroeven aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden.

    6.5 Er wordt geen vuur gemaakt in de tent.
    6.6 Er wordt voorkomen dat het zeil beschadigd raakt.

6.7 Bij dreigend noodweer moet de huurder alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om schade aan de tent en aan derden te voorkomen.

6.8 De huurder is verplicht om de tent te controleren bij de afbouw en enige gebreken te melden aan de verhuurder.

 


7.Schade

       7.1 De huurder is tijdens de volledige huurperiode (vanaf afhaling tot terugbrenging)  aansprakelijk voor

verlies, diefstal en beschadiging van de gehuurde materialen, zelfs in geval van overmacht. De huurder is tevens aansprakelijk voor schade die zou worden toegebracht aan derden, bijvoorbeeld ten gevolge van een zichtbaar maar niet-gemeld gebrek in de tent, ten gevolge van een gebrekkige opbouw of ten gevolge van het ontbreken van voorzorgsmaatregelen bij noodweer. De huurder vrijwaart de verhuurder voor eender welke aanspraken van derden daaromtrent.

7.2 Kosten van de vervangingswaarde van de verloren, beschadigde of vervuilde goederen zullen aan de huurder in rekening gebracht worden. (zie bijlage3)
7.3 De huurder sluit een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid.
7,4 De huurder is in staat zijn BA-verzekering aan te spreken in  geval van de vergoeding van  verloren of beschadigde goederen

8.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


         8,1 In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Hasselt  bevoegd.

 

Frame   professioneel aluminium 5*5  hex  maat 8 *4 prijs  945euro  tent 3 *3 prijs 350 euro nieuw

 

Nieuw prijs tent materialen

Dak wit onbedrukt   8*4 nieuwprijs 1130euro

Zijkanten wit onbedrukt zonder venster 2 *4  nieuwprijs  65euro per stuk

Zijkanten met venster onbedrukt 2*4  nieuwprijs  70euro per stuk

Grondpennen   12st  nieuwprijs 4 euro per stuk

Stormkoorden   4st   nieuwprijs 5euro per stuk


dit kan u nakijken bij Advies betreffende de brandvoorkomingsmaatregelen en het aanbrengen van

brandbestrijdingsmiddelen voor feesttenten

_________________________________

het maximum aantal toegelaten personen in de inrichting wordt bepaald in functie van;

De netto oppervlakte van de inrichting

Inrichtingen met tafels en stoelen; 1,5 personen per m2

Inrichtingen zonder tafels en stoelen; 3 personen per m2

Het aantal uitgangen

Minder dan 50 personen; één uitgang

Tussen 50 en 499 personen; twee uitgangen

Tussen 500 en 999 personen; drie uitgangen

Meer dan 1000 personen; te bepalen door brandweer

De nuttige breedte van de uitgangen

De totale afmeting van de uitgangen in cm dient minstens gelijk te zijn aan het aantal

verwachte bezoekers.

De nuttige breedte van een uitgang bedraagt tenminste 0,8 m

2.De tent dient tijdens de activiteiten steeds bereikbaar te zijn voor de brandweervoertuigen. Een vrije breedte van 4m dient steeds vrijgehouden te worden.

De tent dient minstens 6 m van gebouwen geplaatst te zijn en de ingang van de tent moet tot op een afstand van minimaal 40 m bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

3. De deuren in de evacuatiewegen dienen open te draaien in de zin van de vluchtweg. Verticale

strippen (al dan niet klitbaar) met een stripbreedte van maximaal 25 cm kunnen gelijkgesteld worden met een naar buiten draaiende deur. Loshangende tentzeilen worden niet als uitgang aanvaard.

4. Indien stoelen en tafels opgesteld worden in de tent dan gelden volgende vereisten:

De doorgang tussen twee rijen stoelen dient minimum 45 cm te bedragen

De doorgang tussen twee rijen tafels dient minimum 2 m te bedragen

Het aantal zitplaatsen op een rij mag maximaal 20 bedragen tussen 2 doorgangen en 10

wanneer slechts aan één zijde een doorgang voorzien is.

5. Een veiligheidsverlichting moet voorzien worden in de tent.

Deze verlichtingselementen dienen boven iedere uitgang en nooduitgang, evenals in de tent zelf,

geplaatst te worden. Deze veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden zodra de normale verlichting uitvalt. Zij dient voldoende lichtsterkte (1 lux ter hoogte van de grond) te  bezitten om een veilige ontruiming van alle aanwezigen mogelijk te maken.

Deze veiligheidsverlichting dient minstens een half uur zonder onderbreking te kunnen functioneren.

6. De elektrische installatie moet uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften

dienaangaande. Op de buitenzijde van de elektrische verdeelkasten dient een pictogram ‘gevaar

elektrische spanning’ aangebracht te worden.

Als er meer dan duizend personen aanwezig zijn in de tent, dient de verlichting te geschieden via 2

onafhankelijke stroombronnen.

7. Een bak- en braadinrichting of een bakwagen moet op minstens 5 m afstand van de tent opgesteld staan.

8. De eventuele verwarmingsinstallatie en kooktoestellen dienen derwijze opgesteld te worden dat zij ale waarborgen van veiligheid tegen brand bieden.

Zij moeten op een stenen vloerplaat of op een plaat van onbrandbaar en warmte slecht geleidend

materiaal zijn aangebracht. Dit in een gemakkelijk te bereiken en op de buitenlucht geventileerde

ruimte.Het gebruik van verwarming- of kooktoestellen gespijsd met alcohol, benzine of petroleum is streng  verboden.

9. In het geval tijdelijke gasinstallaties gebruikt worden dan dient de verklaring (bijlage 1), betreffende deze tijdelijke gasinstallatie welke bijgevoegd is, voor de aanvang van de festiviteiten overgemaakt te  worden aan ondergetekende.

10. Elektrische verwarmingstoestellen met open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden.

Direct gestookte hete luchtkanalen zijn eveneens verboden.

De rugzijde of zijkanten van warmtestralers moeten minstens 1 m verwijderd zijn van het tentzeil of

andere brandbare materialen. In de afstraal richting dient deze afstand minstens 3 m te bedragen.

Bij warme luchtverwarming moeten de luchtkanalen uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De generator moet buiten de tent op een veilige en afgeschermde plaats opgesteld worden.

11. Het zichtbaar oppervlak van de tent dient aan volgende eisen te voldoen inzake reactie bij brand:

Tentzeil : A2

Vloerbekleding : A3

Textielstoffen in de tent zijn enkel toegelaten indien een attest van de brandklasse A1 kan

voorgelegd worden.

Horizontale doeken zijn verboden.

Verticale stofferingen moeten 0,10 m van de vloer gehouden worden.

12. Indien versieringen voorzien worden dan dient er tussen de vloeroppervlakte en de versiering een  vrije hoogte van 2,50 m te zijn.

Versieringen van gemakkelijk brandbare materialen zoals papier, dennengroen, karton.. zijn verboden.

13. Indien in de tent vuilnisbakken voorzien worden dan dienen deze van het zelfdovende type te zijn.

14. Snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC, of van het type 6 l water/schuim, dienen

doelmatig verdeeld te worden over de inrichting tot men in totaal over 1 bluseenheid per 150 m2

beschikt.

Snelblustoestellen van het type CO2 kunnen slechts in supplement getolereerd worden.

Deze blustoestellen dienen te voldoen aan de NBN EN3, het attest hiervoor wordt afgeleverd door

APRAGAZ. Deze toestellen moeten tevens een sticker dragen met het BENOR kenmerk en van ANPI.

Het onderhoud van deze toestellen dient jaarlijks te gebeuren, is verplicht en moet uitgevoerd worden volgens de NBN S21-050 Schouwing en onderhoud van draagbare brandblussers.

15. Het personeel dient schriftelijke instructies te ontvangen over de taakverdeling bij brand en over  het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.

16. Er moet een attest voorgelegd worden waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd

conform aan de plaatsingsvoorschriften. De tent mag enkel gebruikt worden in conformiteit met de

richtlijnen van de plaatser van de tent

OF

Er moet een attest voorgelegd worden waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd conform  aan de EN 13782 ‘veiligheid tijdelijke constructies’.. De tent mag enkel gebruikt worden in

conformiteit met de richtlijnen van de plaatser van de tent.

17. Bij te hoge windsnelheden of te dikke sneeuwlaag mag geen publiek in de tent worden toegelaten.

Deze begrenzing wordt bepaald en expliciet vermeld door een attest van de tentenbouwer.

18. De technische uitrusting van de tent moet in goede staat worden gehouden. Volgende installaties moet de uitbater laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een erkend organisme (EO):

Laagspanning: EO

Veiligheidsverlichting: EO

Gasinstallatie: EO

Installatie voor verwarming: BI

Brandbestrijdingsmiddelen: BP

Een afschrift van deze keuringsverslagen moet voor de opening van de inrichting aan de brandweer

getoond kunnen worden.

19. Een verzekeringsattest, waaruit blijkt dat aan de bepalingen vervat in de wet van 30.07.1979

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de

burgerrechterlijke aansprakelijkheid, dient aan de brandweer te worden overgemaakt.


 

Met dank aan  

 

De wijksport raad Banneux  &  VZW Banneuxwijk

 

 

Stad Hasselt  & Dienst wijkmagenment stad Hasselt

onze Partners

 Dranken Houben       Cdr Sound & Light           Mac Davy's Banneuxwijk                  Geso Ijs        K.A.T. events         Stad Hasselt                 Tenten Krekels             Puur c                    foodtruck lakwarta          Frituur Vanlingen steve & astrid        lorka

 

Referenties